REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ WWW.POMOC PSYCHOLOGICZNA.WSZYSTKODLACIEBIE.PL

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. Z coachingu/pomocy psychologicznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Pomoc udzielana jest drogą internetową poprzez rozmowę video lub audio przez Skype.
 5. Podawane dane personalne i te wpisane do formularza rejestracyjnego powinny być zgodne z prawdą.
 6. Pomoc przez Internet udzielana jest wyłącznie osobom powyżej 18 r.ż
 7. Pomoc udzielana przez Internet jest odpłatna.
 8. Wysokość opłat reguluje cennik umieszczony na stronie: www.pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl

§ II. SŁOWNICZEK REGULAMINU

Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:

 • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,
 • Formularz – oznacza formularz kontaktowy oraz formularz płatności, którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania usług
 • Klient – oznacza osobę fizyczną powyżej 18 r.ż, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisuwww.pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl
 • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej http://pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl
 • Coach/Usługodawca – oznacza osobę uprawnioną do udzielania pomocy przez internet
 • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu www.pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl

§ III. ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis. Korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależniony od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych przesłanek, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Klienta rejestracji w serwisie.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  a) wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu,
  b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności,
  c) prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują: podpis, adres e-mail, wiadomość – opis trudności, której ma dotyczyć pomoc, oświadczenie o akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza;
  d) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 3. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi przez internet o charakterze odpłatnym, zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 4. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.

§ VI. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę  jest uiszczane za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź przekazu pocztowego.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę uzależnione jest od sposobu świadczenia usługi i została podana w cenniku usług umieszczonym w serwisie.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub usługi psychologicznej przez Usługodawcę. Szczegóły są dokładnie określone w § V
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Usługodawca nie wystawia rachunków.

§ V. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG

 1. Pomoc udzielana jest drogą internetową poprzez rozmowę video lub audio przez Skype.
 2. Wybór formy świadczenia usług należy do Klienta.
 3. Pomoc poprzez Skype jest udzielana wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową i po uprzednim opłaceniu usługi.
 4. Konsultacje przez Skype odbywają się od poniedziałku do soboty. W wyjątkowych przypadkach również w niedzielę.
 5. Informacje o tym, iż serwis jest nieczynny znajdują się na stronie główniej www.pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl
 6. Standardowy czas oczekiwania na odpowiedź poprzez mail w celu ustalenia terminu spotkania to 24h, jednak czas ten może wydłużyć się do maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku okresu urlopowego, świątecznego lub innych wyjątkowych sytuacji –zdrowotnych itp.
 7. W niektórych sytuacjach może zostać odmówione udzielenie konsultacji przez Skype bez podania przyczyny przez serwis www.pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl
 8. Maksymalny czas trwania pojedynczej konsultacji to 60 minut
 9. Jeśli klient nie jest obecny na umówionej konsultacji o wyznaczonej godzinie, a usługodawca był obecny i oczekiwał do 15 minut po wyznaczonej godzinie, to klient ponosi koszt jak za odbyte spotkanie.

10. Istnieje możliwość rezygnacji przez klienta z konsultacji poprzez Skype do 48h wcześniej.

11. Jeśli klient poinformuje do 48h przed planowaną konsultacją o rezygnacji z konsultacji, wówczas pieniądze zostaną zwrócone na jego konto, pomniejszone o prowizję – 5%

12. Jeśli spotkanie nie odbędzie się z winy usługodawcy, klientowi zostanie zwrócona pełna kwota, jaką wpłacił

§ VI. PŁATNOŚCI

Płatności za Usługi odbywają się za pośrednictwem systemu szybkich przelewów:

 1.  W serwisie DotPay (Dla osób opłacających poradę w PLN) i zgodnie z zasadami Regulaminu DotPay. Cena podana jest tutaj w PLN.
 2. W serwisie PayPal i zgodnie z zasadami Regulaminu PayPal (Dla osób opłacających poradę w dowolnej walucie) Cena podana jest tutaj w £.

Koszt usługi uzależniony jest od wyboru rodzaju pomocy.

Koszt pomocy określony jest w cenniku umieszczonym na stronie: www.pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl

§ VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email Usługodawcy: barbaralukowiak@wp.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4.  Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 7. Jeśli klient wpłacił pieniądze za poradę, a termin jej realizacji nie został dotrzymany przez serwis www.pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl , pieniądze zostaną zwrócone na konto z którego wpłynęły.

§ VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca:
  a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
  b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  d) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  e) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
  f) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  g) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  i) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 2. Klient:
  a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
  b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  c) ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
  g) zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.
  h) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy
 4.  Wypełnienie przez Klienta formularza jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

§ X. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Usługodawcę podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. O. z 2002 roku, nr 101, poz. 926) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204).
Za każdym razem, korzystając z usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Usługodawcę, które zostały mu udostępnione jedynie do celów związanych z świadczeniem usług specjalistycznych.
Usługodawca przetwarza dane wyłącznie tych Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia z bazy danych. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom niezwiązanym z nim bezpośrednio.

§ XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w witrynie internetowej http://pomocpsychologiczna.wszystkodlaciebie.pl/regulamin-e-pomocy/